Code đếm ngược sử dụng jQuery sau đó lấy kết qủa từ AJAX

Cách seo của mấy đồng chí PTU là bắt người tải dữ liệu về phải truy cập vào 1 trang nào đó để lấy mã giải nén.

Dưới đây mình xin show 1 đoạn code hoạt động tương tự như các trang web lấy mã đó

Mã HTML đơn giản như sau, kèm thư viện jQuery


<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <title>Countdown and AJAX</title>
 <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.4.min.js"></script>
</head>
<body>

 <a href="#" id="startCountdown">Lấy mã</a>
 <div id="countdown"></div>
 <div id="ajaxResult"></div>

Code Javascript sử dụng jQuery


<script>
// thời gian đếm ngược
var seconds = 30;

function updateCountdown() {
  $('#countdown').text(seconds);
  if (seconds &gt; 0) {
  seconds--;
  setTimeout(updateCountdown, 1000);
} else {
// Sau 30 giây thì gửi POST AJAX
  $.ajax({
  type: 'POST',
  url: 'link-xử-lý-ajax',
  data: { key: 'value' }, // Thêm dữ liệu bạn muốn gửi
  dataType: 'json',
  success: function(response) {
   // Xử lý dữ liệu jSon trả về
   console.log('AJAX post successful:', response);
   // Hiển thị kết quả ra #ajaxResult 
   $('#ajaxResult').text('AJAX result: ' + JSON.stringify(response));
  },
  error: function(error) {
   $('#ajaxResult').text('AJAX result: Lỗi');
  }
 });
 }
}

// Xử lý khi bấm vào link
$('#startCountdown').on('click', function(event) {
  event.preventDefault(); // Prevent the default link behavior
// Bắt đầu đếm ngược khi người dùng bấm vào link
  updateCountdown();
});
</script>