Sửa lỗi khi yum trên CentOS 8 – Failed to download metadata for repo ‘AppStream’

Khi gõ lệnh YUM trên Cenos8 lỗi như sau

[root@vps~]# yum update
CentOS-8 – AppStream 70 B/s | 38 B 00:00
Error: Failed to download metadata for repo ‘AppStream’: Cannot prepare internal mirrorlist: No URLs in mirrorlist

Bước 1: Đi tới thư mục /etc/yum.repos.d/

[root@vps~]# cd /etc/yum.repos.d/

Bước 2: Thực hiện command sau để điều chỉnh file cấu hình

[root@vps~]# sed -i 's/mirrorlist/#mirrorlist/g' /etc/yum.repos.d/CentOS-*
[root@vps~]# sed -i 's|#baseurl=http://mirror.centos.org|baseurl=http://vault.centos.org|g' /etc/yum.repos.d/CentOS-*

Bước 3: Thực hiện thao tác yum update

[root@vps~]# yum update -y